indonesianya lebah mana bagian carita anu karasa pamohalan